Нарисувай дъга!

Последните двайсет години на нестабилна икономическа ситуация в страната допринесоха за редица негативни тенденции в местното развитие, включително и в развитието на децата и младежите. Вероятно най-негативният ефект е породен от трудовата миграция към големите градове в страната и към няколко държави като Италия, Испания, Великобритания и САЩ. Обезлюдяването на отделни райони е основна причина за закриването на много училища, детски градини и културни центрове. От друга страна в големите градове е налице недостиг на основна инфраструктура и услуги за развитие на децата и младежите.Тези процеси създадоха несъответствия в усилията за развитие на децата; промяната на местоживеенето им ги поставя често във враждебна среда; грижите от страна на бабите и дядовците най-често се свеждат до осигуряване на прехрана. От тези процеси са засегнати две основни групи деца – деца, живеещи в бедни семейства и деца живеещи в икономически слабо развити райони. 326 157 деца в България живеят в риск от бедност според данни от европейското изследване за доходите и условията на живот (EU-SILC). Това представлява 26 % спрямо 21.4 % от общото население и е един от най-високите проценти на детска бедност за Европа. В резултат децата и младежите живеят в условия на социална изолация и нямат ефективен достъп до качествено образование. Това води до липса на граждански и социални умения, отпадане от училище, трафик и други криминални проблеми.

Списание „За Хората” съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи” ще следи и ще ти представя  иновативни проекти, насочени към интеграцията/социалното включване на деца и младежи от уязвими групи. Така ще подкрепяме и стимулираме активното ангажиране на децата и младежите за развитие на граждански и социални умения чрез активни дейности в техния квартал, училище или общност. 

Морски истории

Нова надежда

Книга на добрите дела

Дай си шанс!

"Потоци пари"

Очаквай следващия брой на списание За ХОРАТА на пазара на 21 юли 2012 година